Disclaimer & Algemene Leveringsvoorwaarden

Ondanks de aandacht die wij besteden aan de website, is het mogelijk dat informatie soms onvolledig of onjuist of niet meer actueel is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Op al onze transacties zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Badzeker verwerkt van haar opdrachtnemers. Indien men klant wordt van Badzeker of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik verwerkt.


Links naar andere websites

Soms verwijst onze website naar websites van derden. Badzeker is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Badzeker, mei 2018
Gebied van toepassing:
1.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ons. (vraag altijd naar de actuele versie !)
1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bepalingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Badzeker verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Badzeker behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
Aanbiedingen en overeenkomst:
2.1.
Alle aanbiedingen, advertenties, folders, prijslijsten en de van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, foto’s, modellen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Badzeker worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.
Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door ons is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door ons. Bij directe verkoop en levering uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.
De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan Badzeker te kennen geeft zich niet met de inhoud te kunnen verenigen.
De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken.
Prijzen:
3.1.
Alle prijzen luiden, exclusief btw, exclusief installatiewerkzaamheden, exclusief afleverkosten, tenzij anders overeengekomen.
3.2.
In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.
In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, en exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn tenzij anders aangegeven.
3.4.
Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Badzeker gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
3.5.
Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst fabrikantenprijzen, materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Badzeker gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
3.6.
Alle prijzen zullen minimaal jaarlijks, per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast.
Levering en risico:
4.1.
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Badzeker afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat wij die gegevens volledig heeft ontvangen.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Badzeker tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
De opdrachtgever is verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Badzeker en/of haar transporteur of installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat Badzeker tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen). De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie.
De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van badzeker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever ons hiervan terstond in kennis te stellen. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Badzeker voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot
de plaats van het werk.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
4.2.
Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Badzeker hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. Badzeker is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.3..
Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Badzeker, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.
4.4.
Badzeker is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door Badzeker is geschied en/of door Badzeker aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door Badzeker werkzaamheden zijn verricht. Badzeker is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is Badzeker niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.
4.5.
De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.
Badzeker is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Badzeker gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Badzeker niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Badzeker te harer keuze gerechtigd de overeenkomst , voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
Eigendomsvoorbehoud:
5.1.
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Badzeker, totdat alle vorderingen die Badzeker op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
5.2.
Wanneer de wederpartij uit de door Badzeker geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Badzeker en gaat hij/zij de zaak voor Badzeker houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Badzeker zijn voldaan.
5.3.
Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Badzeker mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Badzeker nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Badzeker aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Badzeker een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Badzeker dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Badzeker een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Badzeker, geen pand- of beperkte rechten rusten.

5.4.
De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Badzeker te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Badzeker op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van Badzeker, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Badzeker een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.
5.5.
Badzeker is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Sani-Assist te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.
5.6.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan Badzeker toekomende rechten onverlet.
Reclames:
6.1.
Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door Badzeker slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief wordt ingediend binnen 3 dagen na aflevering van de goederen.
Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Badzeker zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Badzeker.
Bedieningsfouten, installatiefouten en afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, geuren, geluiden, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Indien koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting.
Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Badzeker indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Badzeker zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame akkoord is bevonden, worden geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Badzeker gegrond bevonden reclame kan Badzeker naar eigen keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.
Aansprakelijkheid:
7.1.
Badzeker is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Badzeker te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Badzeker nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Garantie:
8.1.
Badzeker garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voor de periode van 12 maanden na levering geen gebreken vertonen die terug te voeren zijn op materiaal- en of constructiefouten. Binnen deze termijn zullen betreffende onderdelen, met inachtneming van artikel 6.1, kosteloos worden vervangen of hersteld.
Vervanging (geheel of gedeeltelijk), reparatie (evt. ter plaatse) of retourneren koopprijs, is geheel ter beoordeling van Badzeker.
De garantietermijn voor slijtage gevoelige onderdelen is beperkt tot 6 maanden.
De garantie vervalt in geval van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, onjuiste installatie, onregelmatigheden in stroom- en watertoe- en afvoer en slechte waterkwaliteit.
Overmacht:
9.1.
In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
9.2.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
Betaling:
10.1.
De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Badzeker moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Badzeker verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Badzeker plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Badzeker zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.
10.2.
In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Badzeker over de verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. Badzeker is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Badzeker van alle daaruit voor Badzeker ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
10.3.
Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
10.4.
Uit het enkele feit dat Badzeker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
10.5.
De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen in Euro’s, zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.
10.6.
Indien Badzeker een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Badzeker desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Badzeker door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand- of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Sani-Assist bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Sani-Assist van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.
10.7.
Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Sani-Assist niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Sani-Assist om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.
Wanprestatie en ontbinding:
11.1.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Sani-Assist gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
11.2.
Badzeker heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Sani-Assist ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

Privacybeleid:

12 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Badzeker verwerkt van haar opdrachtnemers. Indien men klant wordt van Badzekerof om een andere reden persoonsgegevens aan Badzeker verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 12.1. Verantwoordelijke Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: E.Vennik, KVK 59691670 De verwerker is bereikbaar via info@badzeker

12.2.1 In het kader van websitebezoek worden de volgende gegevens verwerkt: Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gebruik van cookies Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

12.2.2 In het kader van ontvangen opdrachtnemerschap worden de volgende persoons- en bedrijfsgegevens gebruikt en/of verwerkt: a) naam en/of bedrijfs/instellingsnaam b) adresgegevens c) evt. telefoonnummer d) e-mailadres e) e-mail berichten/correspondentie f) productgegevens zoals type, bouwjaar en serienr.

12.2.3 Badzeker verwerkt de in sub 2.2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: a) NAW gegevens wordt gebruikt voor de afwikkeling van de financiële administratie. b) naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor veiligheidsmeldingen, produktupdates, algemene correspondentie en voor het sturen van onze nieuwsbrief.

12.3. Bewaartermijnen Badzeker verwerkt en bewaart de gegevens gedurende de duur van de opdrachtgeving/levensduur van het product (gemid. 8 jaren) en tot maximaal een jaar na beëindiging hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Badzekerde persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of medische hulpmiddelen) verplicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

12.4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 12.4.1 Ter bescherming van de gegevens heeft Badzeker passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 12.4.2 Voor de verwerking van de gegevens maakt de Badzeker in sommige (incidentele) situaties gebruik van diensten van derden (bijv. accountants), zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers heeft de Badzeker een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

12.5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 12.5.1 Via de administratie kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 12.5.2 Ingeval van klachten over de wijze waarop Badzekerde gegevens verwerkt, kan contact opgenomen worden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
13.1.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter. Badzeker is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
13.2.
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Badzeker® is een geregistreerde handelsnaam van Venturecare en een geregistreerd merk van E.Vennik Holding BV.